Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN KOETSIER AGRISERVICE

 1. Algemeen
  • 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen opdrachtgever en op drachtnemer, verder te noemen: ‘Koetsier Agriservice’, gesloten overeenkomsten van diensten in de ruimste zin des woords.
  • 1.2 Opdrachtgever word geacht akkoord te gaan met deze voorwaarden, tenzij het tegendeel schriftelijk aan Koetsier Agriservice is kenbaar gemaakt
  • 1.3 Eventuele andere algemene voorwaarden, waaronder begrepen die van opdrachtgever, worden door de p[partijen niet geaccepteerd, tenzij partijen schriftelijk hebben verklaard, dat zodanige andere voorwaarden van toepassing zijn.
 2. Uitvoering
  • 2.1 Met inachtneming van hetgeen elders in deze voorwaarden is bepaald, staat Koetsier Agriservice in voor de deugdelijkheid van de door hem verrichte diensten.
  • 2.2 Uitsluitend die reclames of aanmerkingen betreffende de door Koetsier Agriservice verrichte diensten kunnen in behandeling genomen worden, welke binnen tien werkdagen na het verrichten van de diensten ingediend. Reclames hebben geen schorsing van de betalingsverplichting van de opdrachtgever tot gevolg.
 3. Betaling
  • 3.1 Betalingen dienen te geschieden binnen veertien dagen na facturering, tenzij partijen een andere termijn zijn overeengekomen.
  • 3.2 Alle betalingen dienen zonder enige aftrek of schuldvergelijking te geschieden. Op een door Koetsier Agriservice aan te wijzen rekening worden betalingen geboekt in mindering op eventuele oudere uitstaande schulden van opdrachtgever.
  • 3.3 Door het enkele verstrijken van enige betalingstermijnen wordt opdrachtgever geacht van rechtswege in verzuim te verkeren en is Koetsier Agriservice gerechtigd hem, zonder enige ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst, daarvoor 1% rente per maand vanaf de vervaldatum in rekening te brengen, zomede alle gemaakte kosten bij de inning der vordering na vervaldatum onverminderd de aan Koetsier Agriservice verder toekomende rechten.
 4. Overmacht
  • 4.1 In geval van verhindering door overmacht of door enige andere omstandigheid van de wil van Koetsier Agriservice onafhankelijk welke nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, zijn beide partijen gerechtigd in onderling overleg een datum vast te stellen, waarop de diensten moeten worden verricht.
  • 4.2 Aanspraak op schadevergoeding is ingeval van overmacht uitgesloten. Indien de overmacht situatie langer dan twee maanden heeft geduurd, is opdrachtgever gerechtigd om de opdracht te annuleren.
 5. Aansprakelijkheid
  • 5.1 De aansprakelijkheid van Koetsier Agriservice is beperkt tot de schade, gelegen door opdrachtgever, die het rechtstreeks en uitsluitend tot gevolg is van schuld van Koetsier Agriservice, met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade waartegen Koetsier Agriservice is verzekerd, dan wel redelijkerwijs, gezien de in de branche geldende gebruiken verzekerd had behoren te zijn. Daarbij dienen de volgende beperkingen in acht genomen te worden:
   1. Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade door welke oorzaak ook ontstaan. Opdrachtgever dient zich desgewenst tegen deze schade te verzekeren.
   2. Koetsier Agriservice is niet aansprakelijk voor schade die door of tijdens de uitvoering van zijn diensten wordt toegebracht aan zaken waaraan wordt gewerkt of aan zaken welke zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar gewerkt wordt.
   3. Voor schade in verband met overdracht en besmetting van ziekten is Koetsier Agriservice niet aansprakelijk.5.1 De aansprakelijkheid van Koetsier Agriservice is beperkt tot de schade, gelegen door opdrachtgever, die het rechtstreeks en uitsluitend tot gevolg is van schuld van Koetsier Agriservice, met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade waartegen Koetsier Agriservice is verzekerd, dan wel redelijkerwijs, gezien de in de branche geldende gebruiken verzekerd had behoren te zijn. Daarbij dienen de volgende beperkingen in acht genomen te worden:
   4. De door Koetsier Agriservice te vergoeden schade zal gematigd worden, indien de door de opdrachtgever te betalen vergoeding gering is in verhouding tot de omvang van de door opdrachtgever geleden schade.
 6. Toepasselijk recht
  • 6.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
  • 6.2 Alle geschillen voortvloeiende uit tussen partijen besloten overeenkomsten, hoe dan ook genaamd, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de burgerlijke rechter.

Scroll naar boven